วิษณุ ศรีลา
Frontier BCG
การเกษตรและเทคโ...
(15)
 • หัวข้องานวิจัย
  การพัฒนาการผลิตเนื้อสัตว์จากเซ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Programmer
อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์
Artificial Inte...
Frontier BCG
(39)
 • หัวข้องานวิจัย
  สถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะสีเขียวจ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
  Engineering
ธีระวัฒน์ ดอบุตร
Frontier BCG
(38)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ์สารสกัดมะขามป้อมนาโนส...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
อภิชัย สาวิสิทธิ์
Frontier BCG
อุตสาหกรรมการแป...
(9)
 • หัวข้องานวิจัย
  การผลิตพรีไบโอติกไซโลโอลิโกแซ็...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
สุธีรพัฒน์ พงษ์ประชา
Frontier BCG
(19)
 • หัวข้องานวิจัย
  ระบบประมวลผลวิเคราะห์แนวโน้มกา...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
อภิสรา สมเทศน์
Frontier BCG
อุตสาหกรรมขั้นแ...
การเกษตรและเทคโ...
(24)
 • หัวข้องานวิจัย
  CO2 conversion to green fiber
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
ภูมินทร์ ถานอาจนา
Frontier BCG
อุตสาหกรรมขั้นแ...
การเกษตรและเทคโ...
(27)
 • หัวข้องานวิจัย
  ระบบทดสอบการกักเก็บก๊าซคาร์บอร...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
  Engineering
WONN SHWEYI THET TUN
Frontier BCG
(26)
 • หัวข้องานวิจัย
  Development of point-of-care n...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
จิรัฐติกาล กันตีมูล
Frontier BCG
(27)
 • หัวข้องานวิจัย
  Digital Platform สำหรับติดตามค...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
สุพิชญา กิจไพฑูรย์
Frontier BCG
เชื้อเพลิงชีวภา...
(13)
 • หัวข้องานวิจัย
  การเพิ่มมูลค่าแป้งมันและผลพลอย...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
สาวินีย์ เงินพิมาย
Frontier BCG
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ—ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรซ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
Frontier BCG
อุตสากรรมการผลิ...
(13)
 • หัวข้องานวิจัย
  การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสายไ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Engineering
มานิดา ศุขสวัสดิ
Frontier BCG
(46)
 • หัวข้องานวิจัย
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา
Frontier BCG
อุตสาหกรรมเชื้อ...
(9)
 • หัวข้องานวิจัย
  การผลิตน้ำมันชีวภาพจากชีวมวลด้...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Biological wastewater treatment
อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์
Frontier BCG
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสต้นเหตุข...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ