WONN SHWEYI THET TUN
Frontier BCG
(26)
 • หัวข้องานวิจัย
  Development of point-of-care n...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
สุพิชญา กิจไพฑูรย์
Frontier BCG
เชื้อเพลิงชีวภา...
(13)
 • หัวข้องานวิจัย
  การเพิ่มมูลค่าแป้งมันและผลพลอย...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
สาวินีย์ เงินพิมาย
Frontier BCG
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ—ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรซ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ภครัช ปัญญาพุฒิชัย
Social Humaniti...
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
Frontier BCG
อุตสากรรมการผลิ...
(13)
 • หัวข้องานวิจัย
  การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสายไ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Engineering
Hiroshi Isono
High Energy Phy...
(11)
 • หัวข้องานวิจัย
  Inflation from Supersymmetry ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
Oleg Evnin
High Energy Phy...
(9)
 • หัวข้องานวิจัย
  Formal aspect of strongly coup...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
Yermek Aldabergenov
High Energy Phy...
(14)
 • หัวข้องานวิจัย
  Fundamental aspect of constrai...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
กฤษดา คะสุวรรณ์
Social Humaniti...
(6)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  ศิลปะ
  ภาพยนต์
วิษณุ ศรีลา
Frontier BCG
การเกษตรและเทคโ...
(15)
 • หัวข้องานวิจัย
  การพัฒนาการผลิตเนื้อสัตว์จากเซ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Programmer
จิรัฐติกาล กันตีมูล
Frontier BCG
(27)
 • หัวข้องานวิจัย
  Digital Platform สำหรับติดตามค...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
Sadeq Abbasi
High Energy Phy...
(24)
 • หัวข้องานวิจัย
  Enchancing the performance and...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Engineering
ทศพร ปริธัญ
Social Humaniti...
(6)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา
Frontier BCG
อุตสาหกรรมเชื้อ...
(9)
 • หัวข้องานวิจัย
  การผลิตน้ำมันชีวภาพจากชีวมวลด้...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Biological wastewater treatment
อภิสรา สมเทศน์
Frontier BCG
อุตสาหกรรมขั้นแ...
การเกษตรและเทคโ...
(24)
 • หัวข้องานวิจัย
  CO2 conversion to green fiber
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
  Chemical
อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์
Frontier BCG
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสต้นเหตุข...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
สุธีรพัฒน์ พงษ์ประชา
Frontier BCG
(19)
 • หัวข้องานวิจัย
  ระบบประมวลผลวิเคราะห์แนวโน้มกา...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ธีระวัฒน์ ดอบุตร
Frontier BCG
(38)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ์สารสกัดมะขามป้อมนาโนส...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ