...

นางสาว มานิดา ศุขสวัสดิ

หัวข้องานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกรดควินิคจากยางนางที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกชีวภาพอินูลิน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบเชิงพาณิชย์
ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)
ข้อมูลการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่จบการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ข้อมูลการทำงาน
หน่วยงานปัจจุบัน
ตำแหน่งาน
ปีที่เข้าทำงาน
ที่ตั้งหน่วยงาน
รางวัล
ปีที่ได้รับ
ชื่อรางวัล
ผู้จัดตั้ง
ประวัติการวิจัย
ปีที่ทำวิจัย
2565
ชื่อวิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกรดควินิคจากยางนางที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกชีวภาพอินูลิน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบเชิงพาณิชย์
รายละเอียดวิจัย
ในประเทศไทย ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ได้ถูกนิยมนำมาผลิตเป็นไม้แปรรูป นอกจากนั้นยางไม้ หรือ เรซิน ถูก นำไปใช้ในการเคลือบเงาแล้วนั้น จากการศึกษาเบื้องต้นยังพบว่า ยางนา มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่สำคัญคือ กรดควินิค (Quinic acid) ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลชีพ ต้านแบคทีเรีย และต้านเชื้อรา จากสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่สำคัญที่พบในยางนานี้เอง ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบกรดควินิคจากยางนางที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกชีวภาพอินูลิน เนื่องจากสารอินนูลิน จัดเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารและไม่ให้พลังงาน แต่สามารถถูกย่อยได้ด้วยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ และมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือเป็น อาหารของแบคทีเรียในกลุ่มโปรไบโอติก (Probiotic) ซึ่งอยู่ในลำไส้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นนอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ผู้วิจัยยังมีความสนใจที่ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์และการเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรียลำไส้ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบกรด ควินิคจากยางนาที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกชีวภาพอินูลินในสัตว์ทดลอง (in vivo) เพื่อใช้ในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงาน อย. และยังเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
นักวิจัยพี่เลี้ยง
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
สาขา
E-mail
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขา
E-mail
jutarop@kku.ac.th
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)