...

นาย สุธีรพัฒน์ พงษ์ประชา

หัวข้องานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)
ข้อมูลการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
คณะที่จบการศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปีที่จบการศึกษา
2558
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ข้อมูลการทำงาน
หน่วยงานปัจจุบัน
บริษัท เอเวอรี่เดย์ด๊อกเตอร์จํากัด
ตำแหน่งาน
Software Developer
ปีที่เข้าทำงาน
2565
ที่ตั้งหน่วยงาน
รางวัล
ปีที่ได้รับ
ชื่อรางวัล
ผู้จัดตั้ง
ประวัติการวิจัย
ปีที่ทำวิจัย
ชื่อวิจัย
รายละเอียดวิจัย
นักวิจัยพี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Doctor of Philosophy)
สาขา
Applied Biological Chemistry
E-mail
sakdad@kku.ac.th
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)