...
หัวข้องานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)
ข้อมูลการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
Tokyo Metropolitan University
คณะที่จบการศึกษา
Science
สาขาที่จบการศึกษา
Chemistry
ปีที่จบการศึกษา
2566
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ข้อมูลการทำงาน
หน่วยงานปัจจุบัน
ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งาน
นักวิจัย
ปีที่เข้าทำงาน
2565
ที่ตั้งหน่วยงาน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน). ที่อยู่. 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120. โทรศัพท์: +66 (0) 2285 0040.
รางวัล
ปีที่ได้รับ
ชื่อรางวัล
ผู้จัดตั้ง
ประวัติการวิจัย
ปีที่ทำวิจัย
ชื่อวิจัย
รายละเอียดวิจัย
นักวิจัยพี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Materials Engineering), Pennsylvania State University, USA
สาขา
Materials Engineering
E-mail
Hathaikarn.M@Chula.ac.th
เลขประจำตัวนักวิจัย 1 (ISNI ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 2 (ORCID ID)
เลขประจำตัวนักวิจัย 3 (WoS ID)