Postdoc

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท
ที่อยู่ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
นักวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
สาวินีย์ เงินพิมาย
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ—ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรซ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
สุธีรพัฒน์ พงษ์ประชา
(19)
 • หัวข้องานวิจัย
  ระบบประมวลผลวิเคราะห์แนวโน้มกา...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
WONN SHWEYI THET TUN
(26)
 • หัวข้องานวิจัย
  Development of point-of-care n...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสต้นเหตุข...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ภครัช ปัญญาพุฒิชัย
(10)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
กฤษดา คะสุวรรณ์
(6)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
จิรัฐติกาล กันตีมูล
(27)
 • หัวข้องานวิจัย
  Digital Platform สำหรับติดตามค...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
มานิดา ศุขสวัสดิ
(46)
 • หัวข้องานวิจัย
  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบ...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
อดิสรณ์ อันสงคราม
(7)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาฉากการตายในภาพยนตร์เกา...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ธีระวัฒน์ ดอบุตร
(38)
 • หัวข้องานวิจัย
  ผลิตภัณฑ์สารสกัดมะขามป้อมนาโนส...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ
ทศพร ปริธัญ
(6)
 • หัวข้องานวิจัย
  การศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง...
  2565
 • ความเชี่ยวชาญ